Klauzula informacyjna RODO

W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych są przedsiębiorcy – Tomasz Jachowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Tomasz Jachowicz z siedzibą w Poznaniu oraz Mateusz Sieniewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Mateusz Sieniewicz w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Z uwagi na fakt, iż przedsiębiorcy prowadzą stałą współpracę gospodarczą w zakresie obsługi klientów, w niniejszym przypadku zachodzi przypadek współadministrowania danymi osobowymi na gruncie art. 26 RODO. Oznacza to, że Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 2. Współadministratorzy informują, że wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 26 RODO, Współadministratorzy zawarli umowę o współadministrowanie Twoimi danymi osobowymi, zgodnie z którą ponoszą wspólną odpowiedzialność za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez Ciebie przysługujących Ci praw oraz obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO. Zgodnie z postanowieniami tej umowy oraz z postanowieniami RODO, możesz wykonywać przysługujące prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów.
 3. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia z nami i wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych w niektórych przypadkach uniemożliwi Nam zawarcie lub wykonanie umowy.
 4. Zawsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w określonym celu, przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia oraz przetwarzamy je tylko tak długo, jak to jest konieczne. Jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są one regularnie przez nas usuwane. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj.:
 5. do zawarcia i do realizacji umowy oraz obsługi zapytań – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy i dodatkowo maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – art. 118 KC;
 6. dla celów podatkowych i księgowych – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży. Twoje dane będziemy przetwarzać przez minimalny okres wymagany przepisami prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 7. dla celów marketingu elektronicznego naszych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tzn. Twoja dobrowolnie udzielona zgoda. Twoje dane będziemy przetwarzać do chwili odwołania przez Ciebie zgody lub do momentu ustalenia, że Twoje dane się zdezaktualizowały.
 8. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi związane z wysyłką i dostawą korespondencji, wyspecjalizowani dostawcy usług przechowywania danych i usług IT, kancelarie prawne i podmioty, które pomagają nam w obronie i dochodzeniu przez nas uzasadnionych roszczeń, a także podmioty którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy).
 9. Zgodnie z RODO, masz prawo do dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoim zdaniem przetwarzanie Twoich danych osobowych prze Nas narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym, któremu możesz zgłosić skargę, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W przypadkach wskazanych w punkcie 4, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
 12. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOR) lub do organizacji międzynarodowej.
 13. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie będą w stosunku do Ciebie prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe.
 14. Współadministratorzy nie powołali Inspektora Ochrony Danych.