Legal compliance

Uważamy, że jednym z najistotniejszych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej jest konieczność bieżącej analizy ciągłych zmian w przepisów prawa, w celu dostosowania biznesu do zmieniającego się otoczenia prawnego. Usługa legal compliance świadczona przez zespół Kancelarii polega na profesjonalnym, kompleksowym i rzetelnym badaniu zgodności z obowiązującym prawem działań podejmowanych przez przedsiębiorców, w tym w szczególności przez spółki prawa handlowego. W ramach swojej działalności aktywnie uczestniczymy we wdrażaniu kodeksów etycznych u naszych Klientów oraz szkolimy kadrę zarządzającą z zakresu etycznego i zgodnego z prawem prowadzenia biznesu. W zakresie usługi legal compliance świadczonej przez Kancelarię leży w szczególności:

  • ocena prawidłowości regulacji wewnętrznych, dokumentacji produktowych i transakcyjnych;
  • ochrona danych osobowych w tym w szczególności wsparcie przy wdrożeniu kompleksowych systemów ochrony danych osobowych;
  • ochrona konkurencji i konsumentów w tym w szczególności opracowanie i wdrożenie określonych procedur w zakresie kontaktu z kontrahentem w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka naruszeń prawa, jak również dostosowanie stosowanych wzorców umownych do obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa;
  • prawo spółek z uwzględnieniem analizy procedur wewnętrznych funkcjonowania spółki i zasad funkcjonowania organów spółki, opracowanie regulaminów wewnętrznych z uwzględnieniem przepisów prawa oraz charakterystyki działalności podmiotu;
  • prawo pracy z uwzględnieniem wypełniania przez podmiot gospodarczy wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem prawidłowości zawartych umów o pracę, regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania;
  • przygotowanie i wdrażanie kodeksów etycznych u Klientów, co przyczynia się do odnoszenia przez nich sukcesów w biznesie.